Notice: Undefined index: HTTP_ACCEPT_LANGUAGE in /data/sites/web/dewallens-partnersbe/www/include/functies.php on line 605
Dewallens & Partners

Ann DierickxLinkedIn

Ann Dierickx studeerde rechten aan de KU Leuven (cum laude) en de Université de Rennes I. In 1999 verwierf zij een LL.M. (master na master) aan de KU Leuven (magna cum laude). Zij schreef zich in aan de balie te Brussel en liep onder meer stage bij de advocatenkantoren Stibbe en Eubelius. In 2005 verdedigde zij haar doctoraal proefschrift over "Toestemming en strafrecht. Een strafrechtsdogmatische analyse van de toestemming en de strafrechtelijke bescherming van lijf en leven" dat in 2006 uitgegeven werd bij Intersentia. Tussen 2006 en 2008 was Ann plaatsvervangend docent strafrecht en strafprocesrecht aan de KU Leuven. In 2008 vervoegde zij ons kantoor als counsel en in 2013 werd ze er partner.

Ann legt zich vooral toe op het statuut van de zorgbeoefenaars en hun onderlinge bevoegdheidsconflicten. De regeling rond toegang en vestiging, ook van officina’s, behoort daarbij tot haar uitgesproken expertisedomein. Zij heeft daardoor bovendien veel ervaring opgedaan in het voeren van publiekrechtelijke procedures voor de Raad van State en voor het Grondwettelijk Hof.

Ann is als gastprofessor verbonden aan de Ahlec leerstoel gezondheidsrecht van de UAntwerpen. Zij is tevens lid van de redactie van het Tijdschrift voor Gezondheidsrecht/Revue de Droit de la Santé, van Nullum Crimen en van het Wetboek Strafrecht Geannoteerd.

ann.dierickx@dewallens-partners.be

Publicaties

Boeken

A. Dierickx, Toestemming en strafrecht. Een strafrechtdogmatische analyse van de toestemming en de strafrechterlijke bescherming van lijf en leven, Mortsel, Intersentia, 2006, 561 + xxxiii p

Andere publicaties

A. Dierickx, "Hoe geheim moet een geheim zijn om beschermd te worden door artikel 458 Sw?," noot onder Cass. 3 september 2014, Tijdschrift voor Gezondheidsrecht 2016, 232- 236
A. Dierickx, Noopt nieuwe seksuele criminaliteit tot nieuwe seksuele misdrijven?, preadvies voor de Vereniging voor de rechtsvergelijkende studie van België en Nederland, 2016, in voorbereiding
A. Dierickx, bijdragen in F. Deruyck, B. Spriet, P. Traest en R. Verstraeten (ed.), Strafrecht Geannoteerd, Brugge, Brugge, Die Keure, 2015, 271-275, 324-328, 456-486
A. Dierickx, bijdragen in Wet en Duiding Strafrecht, Brussel, Larcier, 2014, 298-303
A. Dierickx, Het beroepsgeheim en de toestemming van de geheimgerechtigde, in J. Rozie, e.a. (ed.), Liber Amicorum Michel Rozie, Antwerpen, Intersentia, 2014, 183-192
Dierickx, J. Buelens en A. Vijverman, Het recht op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, het medisch beroepsgeheim en de verwerking van persoonsgegevens, in T. Vansweevelt en F. Dewallens (ed.), Handboek Gezondheidsrecht, deel 2, Antwerpen, Intersentia, 2014, 583-701
A. Dierickx en A. Lust, De apotheker, in T. Vansweevelt en F. Dewallens (ed.), Handboek Gezondheidsrecht, deel 1, Antwerpen, Intersentia, 2014, 747-779
A. Dierickx, "Esthetische geneeskunde andermaal kop van Jut", voorwoord in Tijdschrift voor Gezondheidsrecht 2013-2014, afl. 2, 74-76
A. Dierickx en A. Lust, De Orde der Apothekers, in T. Vansweevelt en F. Dewallens (ed.), Handboek Gezondheidsrecht, deel 1, Antwerpen, Intersentia, 2014, 599-614
A. Dierickx en K. Raymaekers, Transseksualiteit, in T. Vansweevelt en F. Dewallens (ed.), Handboek Gezondheidsrecht, deel 2, Antwerpen, Intersentia, 2014, 1119-1137
A. Dierickx en K. Wouters, Recht op mededinging en het maken van reclame, in T. Vansweevelt en F. Dewallens (ed.), Handboek Gezondheidsrecht, deel 1, Antwerpen, Intersentia, 2014, 1203-1235
A. Dierickx, bijdragen in Becommentarieerde Codex Pharma Volksgezondheid in Belgie. Wet van 25 maart 1964 op de geneesmiddelen, Herentals, Knops Publishing, 2013, 37, 52-54, 59, 133-142, 202, 205-206
A. Dierickx, "Misdrijven gepleegd ten aanzien van een minderjarig of kwetsbaar persoon". Een commentaar bij de Wet van 30 november 2011, Nullum Crimen 2013, 33-38
A. Dierickx, Verboden reclame voor in se verboden esthetische ingrepen, in F. Deruyck, e.a. (ed.), Liber Amicorum Marc De Swaef, Antwerpen, Intersentia, 2013, 143-150
A. Dierickx en J. Buelens, "Over het beroepsgeheim van het ziekenhuispersoneel" (noot onder KI 26 maart 2012), Nullum Crimen 2012, 478
A. Dierickx en J. Buelens, "Het gedeeld beroepsgeheim erkend door het Hof van Cassatie", (noot onder Cass. 13 maart 2012), Tijdschrift voor Gezondheidsrecht 2012, 33-38
A. Dierickx, "Over de (vernietiging van de) weigering tot vrijgave van de rapporten betreffende de handhygienecampagnes 2006-2007 en 2008-2009", Tijdschrift voor Gezondheidsrecht 2011-2012, afl. 4, 294
A. Dierickx, "De onvolledige seksuele penetratie en de (poging tot) verkrachting", Nullum Crimen 2010, afl. 3, 172
A. Dierickx, "De seksuele penetratie en de geldige toestemming in het licht van het misdrijf van verkrachting", Nullum Crimen 2010, afl. 1, 81
S. Tack en A. Dierickx, "Nader gebruik van lichaamsmateriaal voor wetenschappelijk onderzoek: toelaatbaarheid getoetst vanuit het recht op respect voor het prive-leven (art. 8 EVRM)", Tijdschrift voor Gezondheidsrecht 2009, afl. 5, 372-396
S. Tack en A. Dierickx, "Nader gebruik van lichaamsmateriaal voor wetenschappelijk onderzoek getoetst aan artikel 8 EVRM", Legal World 24 juni 2009, http://www.legalworld.be/legalworld
A. Dierickx en F. Dewallens, "Het intreden van de dood en het schuldig verzuim (art. 422bis Sw.)", Nullum Crimen 2009, 136-138
F. Verbruggen, A. Dierickx, A. Vandesteene en F. Van Mol, Blood, sweat and hope. The provision of medical services in the Belgian prison system, in B. Tag en T. Hillenkamp (ed.), Intramurale Medizin im internationalen Vergleich. Gesundheitsfursorge zwischen Heilauftrag und Strafvollzug om Scheizerischen und internationalen Diskurs, Berlijn, Springer, 2008, 271-306
A. Dierickx, "Over de (putatieve) noodtoestand", Nullum Crimen 2007, 395-403
A. Dierickx, Euthanasie, in A. Vanderplas, P. Arnou en S. Van Overbeke (ed.), Strafrecht en Strafvordering. Commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Antwerpen, Kluwer, losbl., 2007
A. Dierickx, "Borderliner duidelijk onbekwaam om toe te stemmen met seks?", (noot onder Antwerpen 29 juni 2004), Nullum Crimen 2007, 68-73
A. Dierickx, "Over de (on)beschikbaarheid van het leven", Nullum Crimen 2006, 281-294
A. Dierickx, "Hoe ver reikt de bescherming van de strafbepalingen van aanranding van de eerbaarheid en verkrachting?", Nullum Crimen 2006, nr. 2, 95-108
A. Dierickx, "Is veroorloven 'toestemmen'? Over de geldigheidsvoorwaarden van de 'toestemming'", in F. Verbruggen, R. Verstraeten, D. Van Daele en B. Spriet (ed.), Strafrecht als roeping. Liber Amicorum Lieven Dupont, Leuven, Universitaire Pers Leuven, 2005, 57-77
A. Dierickx, "De strafrechtelijke benadering van sadomasochisme". Een commentaar naar aanleiding van het arrest van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens van 17 februari 2005 in de zaak K.A. en A.D./Belgie, Tijdschrift voor Strafrecht 2005, 387-404
A. Dierickx, "De toestemming: een strafbaarheidsvoorwaarde voor de onder artikel 380, §1, 1° en 4° Sw. als misdrijf omschreven feiten?", (noot onder Corr. Dendermonde 8 april 2003), Tijdschrift voor Strafrecht 2004, 196-199
A. Dierickx, "Als sterven 'leven' is..., is helpen sterven dan 'doden'?" Een commentaar bij de Wet van 28 maart2002 betreffende de euthanasie, deel II, in AdvocatenPraktijk november 2003, 126p
A. Dierickx, "Als sterven 'leven' is..., is helpen sterven dan 'doden'?" Een commentaar bij de Wet van 28 maart 2002 betreffende de euthanasie, Tijdschrift voor Strafrecht 2003, Dossier 1, 45p